آگهی مجمع عمومی تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی

پرینت
آگهی مجمع عمومی تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی

توجه: آگهی مجمع عمومی تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی


 

لینک دانلود فرم های مربوطه 

http://dhci.org/Upload/893b0e22-92da-4f5f-86e4-044628bbe926.pdf

 

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰