برگزاری کارگاه سیستمی فرایندهای کسب و کار در محل انجمن دارندگان نشان استاندارد- 23 و 30 آبان ماه

پرینت
برگزاری کارگاه سیستمی فرایندهای کسب و کار در محل انجمن دارندگان نشان استاندارد- 23 و 30 آبان ماه

 

ویرایش شده در یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸