" مزایا "

 

برخورداری از خدمات انجمن:

 

1-امکان ارائه نظرات ومسائل و مشگلات رویارو جهت انعکاس و پیگیری توسط انجمن در مراجع ذیربط

 

2- دریافت اخبار، اطلاعات، بخشنامه ها، آئیین نامه ها وقوانین و مقررات؛

 

3- برخورداری از حمایت انجمن در مقابل اجحاف سازمانهای دولتی و غیر دولتی؛

 

4- برخورداری از خدمات آموزشی انجمن در زمینه های مختلف؛

 

5-دریافت معرفی نامه به عنوان عضو، جهت ارائه به سازمانهای مختلف و سفارتخانه ها؛

 

6- برخورداری از تسهیلات خاص در نمایشگاه های داخلی و خارجی؛

 

7- برخورداری از امکانات ارتباطی انجمن نظیر وب سایت و فصلنامه و بانک اطلاعاتی؛

 

8- برخورداری از امکانات دیگر نظیر حضور در مجامع عمومی و همچنین کمیته های تخصصی و امکان ارتباط گیری با سایر اعضاء از طریق کارگروه های تخصصی و عمومی؛