" آمار صادرات و واردات "

 

 

 

آمار مقدماتي سال 1394 به تفكيك ماه 

 

 

آمار سالیانه