" عضويت ، شرايط ، حق عضويت و منابع مالي "

 

 

ماده 7- عضويت :

عضويت كليه واحدها و شركتهاي توليدي در زمينه صنايع شوينده ، بهداشتي و آرايشي واجد شرايط زير در انجمن آزاد است و هيچ واحدي را نمي توان به قبول عضويت مجبور يا از درخواست عضويت منع كرد .

 

تبصره 1 : اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مقيم خارج از كشور كه فعاليت آنها مرتبط با فعاليت‎هاي انجمن باشد مي‎توانند به عضويت انجمن درآيند.

 

تبصره 2 : اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور مي‎توانند با رعايت مقررات اساسنامه به عضويت انجمن درآيند.

 

 

ماده 8- انواع عضويت عبارت است از :

الف ـ اصلي : شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است كه مستقيماً مشغول فعاليت در امور مربوط به انجمن مي‎باشند.

 

ب‎ـ افتخاري : شامل اشخاص حقيقي ( دانشگاهي، متخصصين ذي‎ربط و مديران و كارآفرينان وابسته و مرتبط با فعاليت انجمن و داشتن حداقل ده‎ سال تجربه كاري ) و نيز مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي و اشخاص مندرج در تبصره‎هاي 1 و 2 ماده 7 مي‎باشند.

 

تبصره 1 : حضور اعضاء افتخاري در جلسات عمومي و مجامع انجمن بدون حق رأي، مجاز خواهد بود.

 

 

ماده 9 - شرايط عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان عضو اصلي به شرح ذيل مي باشد :

 

9ـ1ـ تسليم درخواست كتبي عضويت به دبيرخانه انجمن

 

9ـ2ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 

9ـ3ـ قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

 

9ـ4ـ اقامت در حوزه فعاليت انجمن .

 

9ـ5ـ پرداخت وروديه براي يك بار و حق عضويت تعيين شده  بطور مرتب وساليانه

 

9ـ6ـ ارائه مداركي دال بر دايربودن صنعت ودارا بودن پروانه هاي بهره برداري وساخت معتبر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنايع و معادن و ساير مدارك مورد نياز  به تشخيص كميسيون پذيرش انجمن .

 

9ـ7ـ  داشتن كارت عضويت معتبراتاق‎ بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

 

تبصره 1: هريك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست بدهد، به تشخيص هيأت مديره، عضويت آن در انجمن معلق و ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است و در صورتيكه مدت تعليق بيش از يكسال باشد عضويت لغو  مي‎شود، عضو معلق حق رأي ندارد.

 

تبصره 2 : تعيين ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي است و هيأت مديره طبق مصو به مجمع عمومي، ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد ، چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي كمسيون پذيرش پذ يرفته نگردد ، متقاضي مي تواند اعتراض خود را به هيأت مديره انجمن تسليم نمايد. تصميمات هيأت مديره در اين مورد قطعي است .

 

تبصره 3 : در مورد اعضاء انجمن كه قبل از اصلاح اساسنامه حاضر ، به عضويت انجمن درآمده اند ، بند 5 از ماده 9 با امهال يك سال تسري داده خواهد شد .

 

 

ماده 10 : حق عضويت

 

مبلغ ورودي و حق عضويت ساليانه براي هريك از اعضاء انجمن ، طبق آئين نامه " پذيرش " تعيين مي گردد كه بايد به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد . جلسه مجمع عمومي عادي ، بنا به پيشنهاد هيأت مديره مي تواند حق عضويت را با توجه به هزينه و بودجه ساليانه انجمن تغيير دهد .

 

 

ماده 11 :  استعفاء اعضاء :

 

هريك از اعضاء انجمن حق دارد از عضويت انجمن استعفاء دهد ، در اين حال عضو مستعفي بايد ضمن تسويه حساب ديون معوقه ، حق عضويت تا آخر سالي كه استعفاء در آن واقع شده است را به انجمن   پرداخت كند .

 

تبصره 1 :  رسيدگي به درخواست استعفاء اعضاء انجمن و قبول آن با كميسيون پذيرش انجمن خواهد بود .