" آرمان "

 

تبديل انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران به الگوي كارامدي و اثر بخشي نزد اعضاء،  انجمن‎هاي صنفي داخلي و تشكل‎هاي مشابه منطقه‎اي.