نتايج انتخابات هيأت مديره و بازرسان در  مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنايع شوينده،

بهداشتي و  آرايشي ايران- دي ماه 1394